Aktualności

 • Informujemy, że wyłoniliśmy wykonawcę w kolejnym przetargu na utrzymanie i rozwój Krajowego Punktu Dostępowego. Zamówienie jest kontynuacją obecnej usługi KPD, służącej do przekazywania danych drogowych poprzez jeden w skali kraju punkt dostępu, z którego korzystać mogą bezpośrednio zarządcy dróg, media, służby oraz dostawcy informacji o podróży.

  Wykonawca zamówienia, firma Matic S.A., począwszy od 15 grudnia 2022 r. przez kolejne 24 miesiące (a w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji – nawet przez 36 miesięcy) będzie kontynuować usługę utrzymania KPD oraz wdroży modyfikacje do systemu w ramach prac rozwojowych.

  W zakresie modyfikacji systemu przewiduje się m.in. rozbudowę mapy utrudnień o dodanie wyszukiwarki po numerze drogi i pikietażu, jak również dodanie nowej warstwy z Punktami Informacji Drogowej GDDKiA. Nową funkcjonalność zyska również mobilna wersja mapy – lokalizowanie użytkownika mapy po współrzędnych GPS.

  Dodatkowo w ramach prawa opcji przewidziana została modyfikacja KPD o:
  • migrację obecnego formatu danych DATEX II v 2.3. na nowszą wersje DATEX II v 3.3.
  • dodanie nowego standardu wymiany danych – DATEX II Light opartego o format JASON.

  Wartość umowy to maksymalnie 1 592 850,00 zł brutto bez prawa opcji, w zależności od liczby wykorzystanych roboczogodzin w ramach prac rozwojowych nad KPD.

 • Zaledwie po trzech miesiącach od ogłoszenia postępowania przetargowego, 2 grudnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na: „Przejęcie w utrzymanie, wdrożenie modyfikacji i rozwój Krajowego Punktu Dostępowego do Informacji o Warunkach Ruchu (KPD)”. Zamówienie to stanowi de facto kontynuację istniejącej usługi KPD, służącej do przekazywania danych drogowych poprzez jeden w skali kraju punkt dostępu, z którego korzystać mogą bezpośrednio zarządcy dróg, media, służby oraz dostawcy informacji o podróży.

  Wykonawca zamówienia, firma Matic, przez kolejne 24 miesiące (a w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji – nawet przez 36 miesięcy) będzie samodzielnie kontynuować usługę utrzymania KPD oraz wdroży wybrane modyfikacje do systemu w ramach prac rozwojowych.

  Przypomnijmy, iż zakres modyfikacji systemu przewiduje m.in. dodanie nowych rodzajów utrudnień na drogach, jak również udostępnienie mapy z utrudnieniami wszystkim zainteresowanym bez konieczności logowania, a także wprowadzenie dodatkowych warstw na interaktywnej mapie, zawierających m.in. ograniczenia na przejściach granicznych czy też miejsca obsługi podróżnych.

  Wartość umowy to maksymalnie 1 476 000,00 zł brutto bez prawa opcji, w zależności od liczby wykorzystanych roboczogodzin w ramach prac rozwojowych nad KPD.

 • Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zamówienie: „Przejęcie w utrzymanie, wdrożenie modyfikacji i rozwój Krajowego Punktu Dostępowego do Informacji o Warunkach Ruchu (KPD)”

  W ramach zamówienia kluczowe będzie przejęcie w utrzymanie oraz wdrożenie modyfikacji w tym m.in. dodanie nowych rodzajów utrudnień, rozszerzenie zakresu danych o utrudnieniach, jak również udostępnienie mapy z utrudnieniami dla wszystkich zainteresowanych użytkowników (bez konieczności logowania), dodatkowe warstwy na mapie KPD (ograniczenia na przejściach granicznych, miejsca obsługi podróżnych). Planowany jest również dalszy rozwój rozwiązania w ramach 1000 roboczogodzin.  

  Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod adresem:

  https://gddkia.eb2b.com.pl

  numer Id 137093

  Termin składania ofert został wyznaczony na 04.10.2019 r.

 • 17 lipca w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Transportu prowincji Syczuan oraz uczelni technicznej „Sichuan Vocational and Technial College of Communications” w Chinach. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się wiedzą m.in. na temat przekazywania informacji o warunkach ruchu oraz funkcjonowaniem punktów dostępowych w obydwu krajach. W tym celu GDDKiA zaprezentowała usługę Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu oraz projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T.

  Prowincja Syczuan to obszar w środkowych Chinach zamieszkały przez ponad 81 mln. osób, który pokryty jest siecią 9 785 km autostrad. Ze względu na położenie i ruch tranzytowy istotne znaczenie mają zarządzanie ruchem i informacją dla podróżnych.

 • Projekt Budowy Krajowego Punktu Dostępowego został doceniony w jednej z czterech kategorii IX edycji konkursu LIDER ITS. 22 maja 2018 r. przedstawiciele GDDKiA odebrali nagrodę w kategorii „Najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje”. Przypomnijmy, że Krajowy Punkt Dostępowy jest platformą integracji podmiotów publicznych oraz komercyjnych w zakresie dostępu do informacji o warunkach ruchu. Więcej korzyści z wdrożenia projektu można znaleźć na stronie kpd.gddkia.gov.pl.

  Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła i wyróżniła projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje
  • najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

   

   

   

 • W dniu 9 kwietnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, zorganizowana przez GDDKiA przy wsparciu organizacyjnym Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska
  Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2 i uruchomionego w dniu 6 grudnia 2017 r.
  W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich
  i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

  Uczestnicy konferencji zapoznali się z rezultatami prac oraz korzyściami, jakie dla zarządców dróg, mediów, służb oraz dostawców usług płyną ze współpracy z KPD w celu zapewnienia przekazywania kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach.

  Mówcy z GDDKiA wskazali na następujące kwestie dotyczące funkcjonowania KPD:
  – usługa KPD umożliwia wymianę bieżących i archiwalnych danych o warunkach ruchu na drogach publicznych m.in. pomiędzy wszystkimi zarządcami dróg a firmami, które pełnią rolę są dostawców informacji dla podróżnych,
  – istotą KPD jest integracja działań instytucji sektora prywatnego oraz publicznego, m.in. dla realizacji polityki otwartości danych publicznych, co jest podstawą do rozwoju konkurencyjnej gospodarki sektora transportowego, także przy współpracy z zagranicą,
  – dzięki KPD, zarówno zarządcy dróg jaki i operatorzy transportu pasażerskiego
  i towarowego otrzymują szybsze i dokładniejsze informacje o sytuacji na określonych drogach oraz o obowiązujących na nich przepisach, m.in. ograniczeniach w ruchu pojazdów o wyższej dopuszczalnej masie całkowitej, a także o prowadzonych pracach remontowych. To z kolei oznacza oszczędności w zarządzaniu majątkiem zarządców dróg oraz dokładniejsze planowanie tras przejazdu pojazdów firm transportowych.
  – na podstawie danych o warunkach ruchu na drogach, służby ratunkowe mogą szybciej docierać do poszkodowanych w wypadkach, co zwiększa także poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei dla dostawców informacji o podróży (integratorzy danych, producenci nawigacji samochodowych) pozyskiwanie kompletnych i wiarygodnych danych przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych, gdyż dane te z pochodzą z jednego wiarygodnego źródła

  Goście z zagranicy przekazali swoje doświadczenia z wdrożenia i eksploatacji krajowych punktów dostępowych w Europie, realizowanych w różnych modelach usługowych, a także podzielili się konkretnymi uwagami technicznymi i organizacyjnymi w zakresie KPD oraz proponowanymi rozwiązaniami. Dla przykładu, w celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla wszystkich stron (operatorów KPD, dostawców usług informacyjnych, dostawców danych, producentów map cyfrowych, operatorów dróg),
  w ramach projektu „Europejska Platforma ITS” we współpracy z organizacją TISA opracowano jednolitą deklarację zgodności, która może być wykorzystywana przez strony zaangażowane w proces wymiany danych. Jednolita deklaracja zgodności i powiązane dokumenty (list wprowadzający, nota wyjaśniająca) można pobrać pod adresem:

  Z kolei przedstawiciel Estonii wskazał na przypadek krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w którym wszystkie bałtyckie administracje drogowe są połączone z programem Waze Connected Citizens, co umożliwia im uzyskanie dostępu do danych o ruchu drogowym i daje – bez żadnych kosztów – możliwość przekazywania wiadomości o ograniczeniach w ruchu dla innych zarządców dróg i użytkowników dróg.

  Wszystkie prezentacje z konferencji są dostępne do pobrania pod adresem: http://itspolska.pl/?page=337

 • Mamy przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, organizowanej w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie (ul. Marszałkowska 94). Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform. Organizatorem konferencji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszelkie informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej koordynatorem Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pod adresem: http://www.itspolska.pl//?page=337

   

 • Początek funkcjonowania Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), który został uruchomiony 6 grudnia ubiegłego roku, jest bardzo obiecujący. Choć KPD działa produkcyjnie dopiero ponad miesiąc, to już jest zasilany danymi od dostawców danych spoza GDDKiA.

  Pierwszym dostawcą danych o utrudnieniach na drogach innych niż krajowe jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który od połowy grudnia przekazuje swoje dane o utrudnieniach. Kolejnym dostawcą danych będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDIZ), który na początku stycznia został zarejestrowany w KPD.

  Aktualną liczbę dostawców danych można sprawdzić na poniższej mapie:
  https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/mapa-gis/

 • W dniu 23 listopada 2017 r. w Budapeszcie, w siedzibie Węgierskiej Administracji Drogowej (Magyar Közút NZrt) odbędą się warsztaty organizowane wspólnie przez międzynarodowe projekty CROCODILE 2 oraz European ITS Platform (Europejska Platforma ITS).

  Podczas warsztatów przedstawiciele 11 krajów współpracujących w ramach projektu CROCODILE 2 omówi obecny stan wdrażania krajowych punktów dostępu po przyjęciu rozporządzeń delegowanych nr 885/2013, 886/2013 i 2015/962. Ponadto zostaną omówione wyzwania dla dalszych prac, a także zaprezentowane będą opinie dostawców usług ITS. Dodatkowym tematem będzie nowe rozporządzenie delegowane w sprawie usług multimodalnych. Zupełnie nowym elementem spotkania będzie prezentacja narzędzia, wskazującego na wpływy nowych technologii ICT na zarządzanie ruchem.