Aktualności

Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży

W dniu 9 kwietnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, zorganizowana przez GDDKiA przy wsparciu organizacyjnym Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska
Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2 i uruchomionego w dniu 6 grudnia 2017 r.
W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich
i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z rezultatami prac oraz korzyściami, jakie dla zarządców dróg, mediów, służb oraz dostawców usług płyną ze współpracy z KPD w celu zapewnienia przekazywania kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach.

Mówcy z GDDKiA wskazali na następujące kwestie dotyczące funkcjonowania KPD:
– usługa KPD umożliwia wymianę bieżących i archiwalnych danych o warunkach ruchu na drogach publicznych m.in. pomiędzy wszystkimi zarządcami dróg a firmami, które pełnią rolę są dostawców informacji dla podróżnych,
– istotą KPD jest integracja działań instytucji sektora prywatnego oraz publicznego, m.in. dla realizacji polityki otwartości danych publicznych, co jest podstawą do rozwoju konkurencyjnej gospodarki sektora transportowego, także przy współpracy z zagranicą,
– dzięki KPD, zarówno zarządcy dróg jaki i operatorzy transportu pasażerskiego
i towarowego otrzymują szybsze i dokładniejsze informacje o sytuacji na określonych drogach oraz o obowiązujących na nich przepisach, m.in. ograniczeniach w ruchu pojazdów o wyższej dopuszczalnej masie całkowitej, a także o prowadzonych pracach remontowych. To z kolei oznacza oszczędności w zarządzaniu majątkiem zarządców dróg oraz dokładniejsze planowanie tras przejazdu pojazdów firm transportowych.
– na podstawie danych o warunkach ruchu na drogach, służby ratunkowe mogą szybciej docierać do poszkodowanych w wypadkach, co zwiększa także poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei dla dostawców informacji o podróży (integratorzy danych, producenci nawigacji samochodowych) pozyskiwanie kompletnych i wiarygodnych danych przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych, gdyż dane te z pochodzą z jednego wiarygodnego źródła

Goście z zagranicy przekazali swoje doświadczenia z wdrożenia i eksploatacji krajowych punktów dostępowych w Europie, realizowanych w różnych modelach usługowych, a także podzielili się konkretnymi uwagami technicznymi i organizacyjnymi w zakresie KPD oraz proponowanymi rozwiązaniami. Dla przykładu, w celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla wszystkich stron (operatorów KPD, dostawców usług informacyjnych, dostawców danych, producentów map cyfrowych, operatorów dróg),
w ramach projektu „Europejska Platforma ITS” we współpracy z organizacją TISA opracowano jednolitą deklarację zgodności, która może być wykorzystywana przez strony zaangażowane w proces wymiany danych. Jednolita deklaracja zgodności i powiązane dokumenty (list wprowadzający, nota wyjaśniająca) można pobrać pod adresem:

Z kolei przedstawiciel Estonii wskazał na przypadek krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w którym wszystkie bałtyckie administracje drogowe są połączone z programem Waze Connected Citizens, co umożliwia im uzyskanie dostępu do danych o ruchu drogowym i daje – bez żadnych kosztów – możliwość przekazywania wiadomości o ograniczeniach w ruchu dla innych zarządców dróg i użytkowników dróg.

Wszystkie prezentacje z konferencji są dostępne do pobrania pod adresem: http://itspolska.pl/?page=337