Krajowy Punkt Dostępowy

Projekt budowy Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD) jest jednym z projektów realizowanych w ramach programu Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) i przygotowywany jest wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Celem projektu jest dostarczenie podróżującym wiarygodnych informacji o utrudnieniach na wszystkich drogach utrzymywanych w Polsce, a także w wybranych krajach Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę danych pomiędzy, podobnymi do KPD, krajowymi punktami dostępowymi. Wymiana informacji pomiędzy zarządcami dróg w Polsce oraz za granicą spowoduje polepszenie skoordynowanego zarządzania ruchem krajowym i międzynarodowym oraz dostarczenie wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym. W ramach KPD przekazywane będą informacje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz informacją o parkingach. Niniejszy projekt jest pierwszym etapem wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, w którym zarówno podmioty administracji publicznej jak i dostawcy usług i/lub aplikacji będą mogli uzyskać dane o utrudnieniach w skali kraju w czasie rzeczywistym.

Bezpośrednimi odbiorcami rezultatów projektu są zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze oraz komercyjni dostawcy i odbiorcy danych. Pośrednio dane będą przekazywane przez powyższe podmioty do podróżujących, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży. Wychodząc naprzeciw wszystkim zarządcom dróg, którzy nie posiadają zaawansowanych systemów zarządzania ruchem i nie gromadzą automatycznie danych o utrudnieniach w czasie rzeczywistym, GDDKiA zrealizuje aplikację, której zadaniem będzie wizualizacja na podkładzie mapowym wszystkich utrudnień, wprowadzonych zarówno automatycznie jak i manualnie.

Wszystkie składowe KPD będą wykonane w modelu usługowym z lokalizacją urządzeń zapewniającym ciągłość działania i bezpieczeństwo informatyczne Centrum Przetwarzania Danych. Wszystkie wytworzone aplikacje będą dostępne przez przeglądarkę internetową, wykorzystując technologie przetwarzania danych w chmurze.

Krajowy Punkt Dostępowy 2 

Projekt KPD 2 będzie realizował wymagania rozporządzenia delegowanego nr 2015/962 w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu w następującym zakresie:

  •  Dane statyczne o drogach (m.in. przebieg drogi, liczba pasów ruchu, skrzyżowania, klasyfikacja drogi, wykaz dróg płatnych),
  •  Wybrane elementy projektów organizacji ruchu (plany objazdów, oznakowanie),
  •  Dane o punktach poboru opłat (lokalizacja punktów poboru opłat, metody płatności),
  •  Rozszerzony zakres informacji o utrudnieniach.